1. vodari
      2. Návrh organizačno-procesných zmien na úrovni mestom riadenej príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra - 15. Zasadnutie Mestského zastupite¾stva
      3. Návrh na rozpoètové opatrenia v rozpoète Mesta Nitry na rok 2016 - 15. Zasadnutie Mestského zastupite¾stva
      4. Primátor a učitelia
      5. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2016 - 19. Zasadnutie Mestského zastupite¾stva