Murániho podklady

1. Petícia obyvateľov Murániho ul. predložená na MsÚ aj s návrhom dopr. riešenia : petícia Murániho 2. Odpoveď hlavnej kontrolórky mesta : odpoveď na petíciu Murániho 3. Odpoveď hlavného kontrolóra z roku 1992 : Murániho-odpoveď hl. kontrolor – 1992